EXCAVACIONS

Pere Boixadera

Excavacions Pere Boixadera som una empresa que realitzem treballs per particulars i empreses.
Realitzem, entre altres, els següents treballs:

EXCAVACIONS I REBAIXOS
MOVIMENT DE TERRES
CONSOLIDACIÓ DE TERRENYS
REPARACIÓ DE CAMINS
PISCINES
BASSES D´AIGÜA
RASES DE CANALITZACIÓ I DRENATJES
TERRAPLENAMENTS I ANIVELLATS
DESMUNTS
NETEJA DE CORRALS DE BESTIAR
NETEJA DE TERRENYS
APORTACIÓ D´ARIDS(GRAVES, ZAHORRES, ARENES, PEDRES, ETC)
REALITZEM FORMIGO A PEU D´OBRA AMB MINICARGADORA
DEMOLICIÓ DE PEDRES I FORMIGO AMB MARTELL PICADOR
LLOGUER DE MAQUINARIA AMB CONDUCTOR
RETIRADA DE RUNES

Tractor

Thomas

Case

JCB

Altres